Водни запаси при есенните култури:

    Секция “Агрометеорология”:

bullet

обслужва държавни организации и институции с агрометеорологични данни, информация, анализи, консултации, експертни оценки и специализирани сценарии и прогнози

bullet

изготвя експертни оценки, консултации, агрометеорологични сценарии и прогнози по заявки на потребители от различни области на управлението, земеделието, частни компании и отделни физически лица

bullet

подсигурява методическо и техническо поддържане и оптимизация на агрометеорологичните мрежа, измервания и наблюдения на НИМХ-БАН в България

bullet

анализира състоянието на агрометеорологичната мрежа и предлага мерки за развитие,  усъвършенстване и оптимизация  на работата й

bullet

актуализира методически ръководства за агрометеорологични измервания, наблюдения и обработка на информацията, досиета на станции, метаданни и др. съобразно нормативните документи и практики на Световната Метеорологична Организация

bullet

осъществява ръководство на дейностите по изправността и работата на агрометеорологичния инструментариум и техническото им осигуряване

bullet

организира специализирани агрометеорологични експерименти за измервания и наблюдения в страната

bullet

изгражда, управлява, поддържа и развива агрометеорологична база данни

bullet

поддържа агрометеорологични книжни архиви

bullet

популяризира метеорологията и в частност агрометеорологията чрез: стажове, демонстрации и семинари за студенти, ученици и граждани; научнопопулярни публикации и интервюта в медиите

bullet

участва в научни работни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси