РП1. Организиране и провеждане на експериментални изследвания в София и Бургас

   Дейности по РП1:

   1.1. Разработване на методология за събиране и съхранение на проби от ФПЧ2.5 с цел анализ на ВС и ПАВ.
   1.2. Подготовка, организиране и провеждане на експерименталните кампании по пробовземане на атмосферен аерозол (ФПЧ2.5).
   1.3. Определяне на масовата концентрация на ФПЧ2.5 в събраните проби от София и Бургас.
През януари 2020 г. в НИМХ, София бе проведена среща на членовете на научните колективи от базовата и партньорската оранизации, с цел организация изпълнението на заложените дейности (кликнете върху изображенията за да уголемите).

×

През юли 2020 Ръководителя на проекта доц. д-р Елена Христова посети партньорската организация Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас (кликнете върху изображенията за да уголемите).

×