BG EN

        Българско Списание за Метеорология и Хидрология
               Том 25, №1

                      СЪДЪРЖАНИЕ

Изследване на приноса на различните групи източници към
замърсяването с ФПЧ10 в град София

Елена Христова, Благородка Велева, Емилия Георгиева, Христомир Брънзов

Кратка сезонна климатична оценка на 2018 г.
Любов Трифонова, Кръстина Малчева, Лилия Бочева, Цветан Димитров,
Димитър Николов, Вълчо Попхристов, Радослав Евгениев, Ваня Манева-Петрова, Розета Нейкова