Образование

bullet

доктор на физикоматематическите (физическите)  науки, НИМХ-БАН и Главна Гефизична Обсерватория, Санкт Петербург, Русия, 2005-2007 г.

Дисертация на тема: " Колебания и изменения климата и их влияние на экосистемы юго-восточной и центральной Европы, а также юго-восточных районов США"

bullet

доктор по физика, НИМХ-БАН, София, 1992-1995 г.

Дисертация на тема: " Влияние на колебанията и изменението на климата върху агроклиматичните ресурси и продуктивността на основни земеделски култури" в България"

bullet

магистър по физика със специалност “метеорология”, Физически факултет, СУ “Св.Климент Охридски”, София, 1981-1986 г.

Дипломна работа на тема “Многогодишни колебания на температурата на въздуха при различни устойчиви преходи”

bullet

средно образование, 22 гимназия “Г.С. Раковски”, София, 1976-1979 г.

 


    Длъжности

bullet

професор, НИМХ-БАН, София,2010 -

bullet

директор на департамент “Метеорология”, НИМХ-БАН, София, 2006

bullet

и.д. ръководител на департамент “Метеорология”, НИМХ-БАН, София, 2004 – 2006 г.

bullet

ръководител на секция “Климатология и метеорологични мрежи”, департамент “Метеорология”, НИМХ-БАН, София, 2003-2004 г., 2005-2006 г.

bullet

старши научен сътрудник в департамент “Метеорология”, НИМХ-БАН, София, 1999-2003 г.

bullet

гост-учен  в Институт по метеорология и физика, Университет по природни ресурси и приложни науки, Виена, Австрия, 1999-2001 г.

bullet

гост-учен  в Университета в Джорджия, Грифин, Джорджия, САЩ, 1998-1999 г.

bullet

научен сътрудник в секция “Агрометеорология”, департамент “Метеорология”, НИМХ-БАН, София, 1990-1999 г.

bullet

физик-метеоролог в секция “Агрометеорология”, НИМХ-БАН, София, 1986-1990 г.

 


    Проекти

bullet

Център за управление на сушите в Югоизточна Европа, 2009-2011 г.

bullet

Опазване на биологичното разнообразие в горещи точки на ледени реликтни растения в България, 2009-2011 г.

bullet

Определяне на националните параметри за климатични въздействия от сняг, вятър и температури, включени в Eврокод 1 „Въздействия, върху строителните конструкции”

bullet

Методи за хомогенизация на климатични данни, 2007-2010 г.

bullet

Мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, 2007-2009 г.

bullet

Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие,  2006-2009 г.

bullet

Влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, 2006-2009 г.

bullet

Колебания и изменение на снежната покривка в България, 2005-2007 г.

bullet

Внедряване на модели в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели, 2005-2007 г.

bullet

Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите, 2005-2006 г.

bullet

Приложение на европейския опит за използване на резултати от изследвания по изменение на климата в България, 2005-2006 г.

bullet

Оценка влиянието на изменението на климата върху водния баланс на Балкански полуостров, 2002-2005 г.

bullet

Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации 2004 г.

bullet

България в Европейския климатичен атлас, 2002-2004 г.

bullet

Оценка на влиянието на изменението на климата върху земеползването и екосистемите: от регионален анализ към Европейски мащаб, 2002-2004 г.

bullet

Анализ на засушаването през втората половина на 20 век в избрани райони на Австрия и България и влиянието му върху екосистеми, 2002-2003 г.

bullet

Засушаването в България – съвременен аналог за климатични промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-1994 г. 1998-2003 г.

bullet

Адаптиране на ефективни водни критерии в маргинални райони на Европа и Средна Азия с ограничени ресурси и обект на изменение на климата, социално-икономическо развитие и контрол на околната среда,  1998-2002 г.

bullet

Съвременен климат в България, 1997-2001 г.

bullet

Влияние на изменението на климата върху агроекосистеми в Австрия, 2000-2001 г.

bullet

Адаптация на динамични симулационни модели на агроекосистеми в избрани райони на Австрия и България, 2000-2001 г.

bullet

Оценка на уязвимостта и адаптация на агроекосистеми в Североизточна Австрия при изменение на климата, 1999-2000 г.

bullet

Потенциален ефект на изменение на климата  върху земеделски култури в Североизточна Австрия и Северна България, 1999-2000 г.

bullet

Горите Picea abies (L.) Karsten в Рила  – характеристика на околната среда, екосистемите и глобалната промяна, 2000 г.

bullet

Влияние на колебанията и изменението на климата върху земеделската продукция върху Югоизточните САЩ и Югоизточна Европа, 1998-1999 г.

bullet

Комплексно използване на водосбор "Раковица", 1999  г.

bullet

Национален план за действие при изменение на климата, 1997-1998 г.

bullet

Мониторинг на земеделието с дистанционни методи, 1997-1998 г.

bullet

Оценка на биологичния потенциал на ечемик в България, 1997-1998 г.

bullet

Оптимизация на агрометеорологичната мрежа в България, 1997-1998 г.

bullet

Усъвършенстване на методите за агрометеорологично прогнозиране на растежа, развитието и формиране продуктивността на агроекосистеми в България, 1994-1998 г.

bullet

Национално изследване насочено към изменение на климата, инвентаризация на емисиите от парникови газове в атмосферата, алтернативни енергийни източници и технологични програми,  1994-1996 г.

bullet

Сушата в България, 1991-1994 г.

bullet

Агрометеорологично прогнозиране на растежа, развитието и формиране продуктивността на агроекосистеми, 1991-1994 г.

bullet

Системи за вземане на агротехнологични решения и динамични симулационни модели за прогнозиране на добивите от земеделски култури, 1991-1994 г.

bullet

Система за вземане на агротехнологични решения, 1991-1993 г.

bullet

Усъвършенстване на динамични симулационни модели и оценка на агроклиматичните ресурси при изменение на глобалния климат, 1988-1990 г.

bullet

Разработване на модели на системата “почва-растение-атмосфера” за основни земеделски култури в България, 1986-1990 г.

bullet

Разработване на система за вземане на решения в земеделието прилагайки сумулационни модели “време-добив”, 1986-1990 г.

bullet

Разработване на динамичен симулационен модел на царевичен посев, 1987-1989 г.

 


    Работни срещи, семинари, конференции, симпозиуми и др.

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на промените в климата и промените на европейското земеделие, Словакия, 2010

bullet

Научна сесия 120 г. НИМХ, София, 2010

bullet

СМО / DWD международна работна среща по климат, Германия, 2010

bullet

Международна работна визита по СOST 734 STSM, Виена, 2010

bullet

Национален семинар по засушаване, София, 2010

bullet

Международна работна среща по CCWATERS проект, Белград, Сърбия, 2010

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на изменението на климата и промените на европейското селско стопанство, София, 2010

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на промените в климата и промените на европейското земеделие, Виена, 2010

bullet

Международна работна среща по CCWATERS проект, Гърция, 2010

bullet

Работни срещи по суша в Централна Азия, Централна Азия, 2009

bullet

IPCC срещата в Бали, Индонезия, 2009

bullet

EMS / ECAC конференция, Тулуза, 2009

bullet

Първи семинар на тема 'DMCSEE (център за управление на сушите в Югоизточна Европа), проект, Унгария, 2009

bullet

COST 734 лятно училище - изменението на климата и въздействието на селското стопанство, Волос, Гърция, 2009

bullet

Международен симпозиум -' Изменение на климата и адаптиране Опции в земеделието ', Австрия , 2009

bullet

Международен семинар за последиците от изменението на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Гърция, 2009

bullet

Международен семинар по COST 601 - Хомогенизация на климатични данни, Италия, 2009

bullet

Семинар на тема COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, София, 2009

bullet

Международен семинар за управление на сушите в Югоизточна Европа, Словения, 2009

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Румъния, 2009

bullet

ISAB (Международен научен консултативен съвет) заседание на FP6-INCO-RRP-CMEP проект не. 043670., Сърбия, 2009

bullet

Международна конференция по обхват и сегашни граници на свързване на фенология и климатология, Германия, 2009

bullet

Семинар за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата, Австрия, 2009

bullet

Семинар на тема COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Флоренция, Италия, 2009

bullet

Международен семинар за последиците от изменението на климата върху европейското земеделие, СИЦ, Италия, 2008

bullet

Кръгла маса: 'СИЦ и България, София, 2008

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие,  Испания, 2008 г.

bullet

Регионален семинар по изменение на климата - смекчаване и адаптация, Йордания, 2008 г.

bullet

Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Австрия, 2008 г.

bullet

Международна работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата,  Гърция, 2008 г.

bullet

Работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата,  Австрия, 2008 г.

bullet

Първа сесия на Световната метеорологична организация  за климатичен форум в Югоизточна Европа, Хърватска, 2008 г.

bullet

Работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата,  Австрия, 2008 г.

bullet

Международен симпозиум по уязвимост и адаптация в земеделието,  Норвегия, 2008 г.

bullet

Международна работна среща относно център по управление на засушаването в Централна Азия, Киргизстан, 2008 г.

bullet

Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, България, 2008 г.

bullet

Международна конференция по глобални промени в околната среда: предизвикателство пред учените и обществото в югоизточна Европа, България, 2008 г.

bullet

Работна среща на международния управителния борд по EU проекти в университета в Нови Сад, Сърбия, 2008 г.

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие,  Гърция, 2008 г.

bullet

Международна работна среща на управителния съвет на международния център по управление на засушаването в югоизточна Европа , Словения, 2008 г.

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие,  Словакия, 2008 г.

bullet

Международна работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата,  Египет, 2007 г.

bullet

Международна работна среща относно център по управление на засушаването в Централна Азия, Узбекистан, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие,  Австрия, 2007 г.

bullet

7-ма годишна среща на Европейското Метеорологично Общество и 7-ма Европейска конференция по приложна климатология,  Испания, 2007 г.

bullet

Работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата,  Австрия, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по внедряване на модели  в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели,  Испания, 2007 г.  

bullet

Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Гърция, 2007 г.

bullet

Работна среща на международния управителния борд по EU проекти в университета в Нови Сад, Сърбия, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие,  Полша, 2007 г.

bullet

Кръгла маса по климатичните промени, Европейски фестивал за околна среда, България, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по COST 601 - Хомогенизация на климатични данни, Белгия, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по представяне на научни резултати пред обществото, България, 2007 г.

bullet

Международна работна среща относно международния център по управление на засушаването в югоизточна Европа съгласно контекста на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, Словения, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата,  Русия, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие,  Италия, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по мерки за адаптация в европейски региони в екологичен риск при изменение на климата,  Австрия, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Австрия, 2007 г.

bullet

Международна работна среща по климат и деградация на земи, Танзания, 2006 г.

bullet

Международна работна среща по COST 734 - Влияние на колебанията и изменението на климата върху европейското земеделие, Белгия, 2006 г.

bullet

Международни работни срещи по: влияние на климата върху водния баланс в Средиземноморието; внедряване на модели  в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели,  Испания, 2006 г.

bullet

Избор на страна-домакин на международния център по управление на засушаването в югоизточна Европа съгласно контекста на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването, Швейцария, 2006 г.

bullet

6-та годишна среща на Европейското Метеорологично Общество и 6-та Европейска конференция по приложна климатология,  Словения, 2006 г.

bullet

Международна работна среща по внедряване на модели  в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели,  Австрия, 2006 г.  

bullet

3-та международна конференция по оценка влиянието на климата, Австралия, 2006 г.

bullet

Международна конференция "Живот в условията на колебания и изменение на климата", Финландия, 2006 г.

bullet

Международна работна среща по влияние на изменение на климата в Централна и Източна Европа и оценка на уязвимостта, Румъния, 2006 г.

bullet

Международна конференция по мониторинг на водните ресурси и информационни системи за взимане на решения,  Македония, 2006 г.

bullet

Международна работна среща относно създаване на център по засушаване в югоизточна Европа съгласно контекста на Конвенцията на ООН за борба с опустиняване. София, 2006 г.

bullet

Работна среща по хомогенизация на климатична информация, Франция, 2005 г.

bullet

Международна работна среща по оценка влиянието на изменение на климата върху водния баланс на Балкански полуостров, Варна, 2005 г.

bullet

НАТО институт по сезонни и междугодишни колебания на климата, Италия, 2005 г.,

bullet

Регионална работна среща по системи за наблюдение на глобалния климат, Германия, 2005 г.

bullet

Работни срещи по внедряване на модели в условията на изменение на климата чрез установяване на контакти между потребители и създатели на модели, Австрия и Испания, 2005 г.

bullet

Работна среща  по засушаване на Балканите в контекста на конвенцията на ООН за опустиняването, Румъния, 2004 г.

bullet

Работна среща по изследване на глобалните промени в околната среда и страните в Централна и Източна Европа, Румъния, 2004 г.

bullet

4-та годишна асамблея на Европейското метеорологично общество и 5-та Европейска конференция по приложна климатология, Франция, 2004 г.

bullet

Конференция по хидрология, Великобритания, 2004 г.

bullet

Семинар по национална самооценка на възможностите на България за глобално управление на околната среда, София, 2004 г.

bullet

Конференция по наблюдение на водните ресурси и информационни системи за вземане на решения, Македония, 2004 г.

bullet

Международна работна среща по оценка влиянието на изменение на климата върху водния баланс на Балкански полуостров, София, 2004 г.

bullet

Международна работна среща на WMO RA VI работна група по климатични материи, София, 2004 г.

bullet

Национална конференция по световен ден на водата, София, 2004 г.

bullet

Работна среща по превенция и смекчаване на засушаването в региона около Средиземно море, Испания, 2004 г.

bullet

Работна среща по хомогенизация на климатична информация, Франция, 2004 г.

bullet

Работни срещи по оценка на влиянието на изменението на климата върху земеползването в Централна и Източна Европа, Чехия, Унгария, 2003 г.

bullet

6-та Европейска конференция по приложна метеорология, Италия, 2003 г.

bullet

Работна среща по 3-ти национален доклад по изменение на климата, София, 2003 г.

bullet

Работна среща по теория и приложение на регионални климатични модели, Италия, 2003 г.

bullet

Симпозиум по изменение на климата, Китай, 2003 г.

bullet

Работни срещи по оценка на влиянието на изменението на климата върху земеползването в Централна и Източна Европа, Румъния, 2002 г.

bullet

Курс по хомогенизация на климатична информация, Франция, 2002 г.

bullet

Международна работна среща по оценка влиянието на изменение на климата върху водния баланс на Балкански полуостров, Банкя, 2002 г.

bullet

Международна конференция по възможностите за намаляване загубите на земеделски култури при засушаване, София, 2002 г.

bullet

Работна среща по интегрална регионална оценка на климатичните въздействия, Италия, 2002  г.

bullet

Конференция по управление на водни ресурси в ерата на преход, Гърция, 2002 г.

bullet

Национала конференция по предизвикателства и перспективи  пред напояването в условията на засушаване, София, 2002 г.

bullet

Конференция по климатично обслужване през 21 век, Швейцария, 2001 г.

bullet

Симпозиум по моделиране на екосистеми, Италия, 2001 г.

bullet

Конференция по глобалните промени, Холандия, 2001 г.

bullet

Работна среща по водни ресурси, Португалия, 2001 г.

bullet

Работна среща на WMO RA VI работната група по агрометеорология, Унгария, 2001 г.

bullet

3rd European Conference on Applied Climatology "Tools for the environment and man of the year 2000", Pisa, Italy, 2000.

bullet

International Conference "Images and Reconstruction of Weather and Climate over the Last Millennium", Cracow, Poland, 2000.

bullet

20th Conference of the Danube Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Bratislava, The Slovak Republic, 2000.

bullet

Climate Day at the University of Agricultural Sciences (BOKU), Vienna, Austria, 2000.

bullet

Austrian Scientific Week, Vienna, Austria, 2000.

bullet

15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology "Biometeorology and Urban Climatology at the Turn of the Millennium", Sydney, Australia, 1999.

bullet

 Workshop EW-2 "Climate Scenarios for Agricultural, Ecosystem and Biological Impacts", Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Germany, 1999

bullet

1999 Georgia Water Resources Conference, Athens, GA, USA, 1999.

bullet

 29th Annual Crop Simulation Workshop, Manhattan, KS, USA, 1999.

bullet

79th Annual Meeting of the American Meteorological Society, Dallas, TX, USA, 1999.

bullet

College on Soil Physics, ICTP, Trieste, Italy, 1998.

bullet

 International Conference on National Assessment Results of Climate Change: Impacts and Responses, San Jose, Costa Rica, 1998.

bullet

International Conference on 100 years Geography in the Sofia University, Sofia, Bulgaria, 1998.

bullet

 XXII General Assembly of the European Geophysical Society, Vienna, Austria, 1997.

bullet

International Workshop on Cooperation Exchange, COPERNICUS'97, Vienna, Austria, 1997.

bullet

Invited lecturer on Climate Change Studies and Agrometeorological Service in Bulgaria. Institute for Physics and Meteorology, University of Agriculture (BOKU), 21-25.04.1997, Vienna, Austria.

bullet

International Workshop on Drought and Desertification, Bet Dagan, Israel, 1997.

bullet

National Conference on Food Science and Technology, Plovdiv, Bulgaria, 1997.

bullet

National Conference "50 years Institute of Agroecology", Sofia, Bulgaria, 1997.

bullet

National Seminar "National Action Plan on the Problems of Climate Change in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 1997.

bullet

6th National Symposium on Physics and Agriculture, Sofia, Bulgaria, 1997.

bullet

National Conference on Disasters, Sofia, Bulgaria, 1997.

bullet

 Seminar for Homogenization of Surface Climatological Data, Budapest, Hungary, 1996.

bullet

3rd International Workshop on Mathematical Ecology, ICTP, Trieste, Italy, 1996.

bullet

 Invited lecturer on Climate Variations and Change and Their Influence on Agroclimatic Resources and Productivity of Cereal Crops in Bulgaria. Institute for Physics and Meteorology, University of Agriculture (BOKU), 11-14.06.1996, Vienna, Austria.

bullet

Seminar on Bulgarian Country Study to Address Climate Change Inventory of the Greenhouse Gases Emission Sources and Sinks Alternative Energy Balance and Technical Programs, Sofia, Bulgaria, 1996.

bullet

5th National Conference on Grain, Kostinbrod, Bulgaria, 1996.

bullet

National Conference on Environment and Stable Development, Sofia, Bulgaria, 1996.

bullet

 International Symposium on Water Resources Management in the Mediterranean under Drought or Water Shortage Conditions, Nicosia, Cyprus, 1995.

bullet

Regional Workshop on Climate Variability and Climate Change Vulnerability and Adaptation, Prague, Czech Republic, 1995.

bullet

 4th National Conference on Grain, Kostinbrod, Bulgaria, 1995.

bullet

National Conference on Soil Erosion in Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 1995.

bullet

Seminar on Bulgarian Country Study to Address Climate Change Inventory of the Greenhouse Gases Emission Sources and Sinks Alternative Energy Balance and Technical Programs, Sofia, Bulgaria, 1995.

bullet

National Conference on Stable Agriculture during Transient Conditions of Market Economy, Plovdiv, Bulgaria, 1995.

bullet

Seminar IHP/UNESCO - FRIEND - AMHY: Low Flows, Droughts, Desertification, Giurgiu, Romania, 1994.

bullet

5th National Symposium on Physics and Agriculture, Sofia, Bulgaria, 1994.

bullet

Seminar on Bulgarian Country Study to Address Climate Change Inventory of the Greenhouse Gases Emission Sources and Sinks Alternative Energy Balance and Technical Programs, Sofia, Bulgaria, 1994.

bullet

 International Symposium on Precipitation and Evaporation, Bratislava, Slovakia, 1993.

bullet

 International Conference on Metrology and Control in Agroecology, Sofia, Bulgaria, 1993.

bullet

 National Conference on Ecology and Agriculture, Sofia, Bulgaria, 1993.

bullet

3rd National Conference on Grain, Kostinbrod, Bulgaria, 1993.

bullet

 4th International Postgraduate Course on Crop-Weather Modelling, Bet Dagan, Israel, 1991.

bullet

 4th International Conference on Physics and Agriculture, Sofia, Bulgaria, 1991.

bullet

 International Conference on Stable Development and Ecology, Sofia, Bulgaria, 1991.

bullet

Workshop on Soil Moisture Monitoring, Szarvas, Hungary, 1990.

bullet

Workshop on Crop-weather Models, Obninsk, Russia, 1990.

bullet

Workshop on Remote Sensing in Agriculture, Obninsk, 1989.

bullet

3rd International Conference on Agrometeorology, Sofia, Bulgaria, 1988.

bullet

 National Conference on Climatology, Sofia, Bulgaria, 1987.

 

bullet
 

    Членство/Експерт

bullet

Научен съвет при НИМХ-БАН

bullet

Научно-координационен център за глобални промени към БАН, председател

bullet

Национален координационен съвет към конвенцията на ООН за борба с опустиняването

bullet

Национален комитет на международната програма по геосфера-биосфера

bullet

Управителен съвет на център по управление на засушаването в югоизточна Европа

bullet

WMO глобална система за наблюдение на климата

bullet

WMO световна климатична програма:  RA VI Комисия за агрометеорология

bullet

Международно общество по агрометеорология

bullet

Международен борд по EU проекти в университета в Нови Сад (до 2011 г.)

bullet

Специализиран научен съвет по геофизика към ВАК (до 2010 г.)

bullet

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (2007-2008 г.)

bullet

Европейска aсоциация по водни ресурси (2002-2006 г.)

bullet

Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда  (2005-2006 г.)

bullet

Научно-координационен съвет при Постоянната комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи:  Експертен съвет по метеорологични, климатични и хидрологични рискове (2002-2006 г.)

bullet

 

bullet

bullet     Награди и стипендии
bullet

Награда за най-добра презентация, 11-та международна мултидисциплинарна научна геоконференция, Албена, 6.2011 г.

bullet

награда за изследвания в областта на климата, Виена, Австрия, 2002 г.

bullet

стипендия "Lise Meitner", Виена, Австрия, 1999 г.

bullet

 NSF-NATO стипендия, САЩ, 1998 г.

bullet

награда за доклад: Александров, В., Влияние на изменението на климата върху добива от основни зърнени култури в България. Четвърта национална младежка научна конференция по зърното с международно участие, Костинброд, 1995 г.

bullet

награда за доклад: Георгиев, Г. и В. Александров, Математично моделиране на добива зърно от царевица в зависимост от агрометеорологичните условия. Трета национална младежка научна конференция по зърното, Костинброд, 1994 г.