Основна цел на проекта:
Получаване на нови знания за концентрациите и пространствено временните вариации на някои биологично и екологично значими замърсители във фини прахови частици в България с използване на уникална съвременна методология и апаратура за въглерод и въглерод съдържащи елементи (ВС/BrC и ПАВ) във ФПЧ2.5.

Цели на научните изследвания:

Повишаване на капацитетите на партньорите:

Очаквани резултати:
Основните очаквани резултати се отнасят до получаване на нови знания в областа на атмосферната химия, физика на атмосферата и екология. Най-общо те се отнасят за концентрациите на въглерод (ВС/ BrC) и на 19 броя полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) във фракция ФПЧ2.5 в градски условия в страната. По-конкретно: