Проект - информация за проекта.
BG EN

Име на проект: Изследване на процеси на пренос и депозиция на атмосферни замърсители в България
Номер на проекта: № ДН 04/4 - 15.12.2016
Продължителност: 36 месеца, считано от 15.12.2016г.; удължен до 27.02.2022г.
Финансиране: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016г., Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката.
Основна научна област/тематично направление: Науки за земята
Общ бюджет: 119 996 лв.

Обща информация

Отлагането на атмосферни примеси върху земната повърхност е естествен процес на очистване на атмосферата от вредни вещества, свързан с редица актуални проблеми: замърсяване на въздуха и влияние върху човешкото здраве; процеси на подкиселяване и еутрофикация и ефектът им върху екосистемите и биоразнообразието; климатични изменения и опазване на околната среда.

Един от основните процеси, който продължава да е актуален в световен мащаб, е далечният пренос на замърсители. Причината е, че главните подкиселяващи вещества (сулфати и нитрати) имат живот от порядъка на 4-7 дни, през което време могат да бъдат пренесени от атмосферните течения на хиляди километри разстояние от източника им (Chin et al., 2007) и така да въздействат на околната среда в райони, отдалечени от източници на замърсяване.

Фокусът на този проект е именно върху влиянието на атмосферния пренос за депозицията на замърсители на територията на България. Приносът на трансграничния пренос към атмосферната депозиция на замърсители на територията на страната зависи от района и процеса на формиране на въздушните маси и облачната вода. Химическите и физически трансформация са различни за отделните реактивни газове и аерозоли, което води до фракциониране и изменение на масовата част на основните йони и микроелементи при атмосферния пренос. Територията на България се характеризира със силно пресечен (комплексен) терен, което води до взаимодействие на транспортни процеси с различни хоризонтални мащаби (от локален до трансграничен), и до нееднородност в пространственото разпределение на валежите. Изучването на тези явления е предизвикателство за използване на различни научни подходи и създаване на методики за дългогодишно следене на процесите на атмосферна депозиция и свързаните с това екологични проблеми.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да се получат нови знания за атмосферната депозиция на различни замърсители (между които сулфати, нитрати и тежки метали) в България, и се постави научна база за дългогодишни системни изследвания на отлаганията на замърсители в един район от Европа, определян като беден на данни.

Специфичните цели са:

  • Определяне на мокра и суха депозиция на подкиселяващи вещества, микроелементи, тежки метали и живак за страната и в избрани райони от нея;
  • Анализиране на влиянието на надморската височина и типа подложна повърхност (градска, планинска, селскостопанска/равнинна) върху химическия състав на проби от мокра депозиция;
  • Изследване влиянието на атмосферни процеси на пренос в различни мащаби върху депозицията на замърсители;
  • Усъвършенстване и оптимизиране на използваните от колектива теоретични и експериментални подходи за изучаване особеностите на атмосферна депозиция като първа необходима стъпка към изготвяне на методика за дългосрочни научни изследвания.

Очаквани резултати:

Очакваните научни резултати се отнасят най-общо до получаване на нови знания за атмосферната депозиция на замърсители над България и процесите на атмосферен пренос свързани с нея. По-конкретно:

  • методики за експериментално наблюдение на депозицията от различен тип (мокро, сухо и от облачна вода) в България с фокус върху София, Ахтопол и Черни връх;
  • нови експериментални данни за физиките параметри и химическия състав на атмосферните отлагания (киселинност, електропроводимост, основни аниони - SO42-, NO3-, Cl-, амониеви йони (NH4+), макро и микро елементи (Na, K, Mg, Ca, Fe, Si, etc.), някои от които тежки, токсични метали (Cd, Zn, Cu, Hg, etc.) в станции характеризиращи различни подложни повърхности (градски, планински, крайбрежни);
  • информация за отношението на различни замърсители в облачния слой и подоблачното измиване, както и за вариациите на концентрациите на примеси в отлаганията в зависимост от вида и количеството валеж;
  • връзки между атмосферния пренос в различни мащаби (трансграничен далечен пренос, регионални и локални циркулации) и депозициите на различни замърсители, синоптични ситуации свързани с високи стойности на подкиселяващи вещества;
  • база данни с всички налични сведения за атмосферната депозиция в България.

Списък на научния колектив в проекта

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ Структурно звено -
департамент/ група
1 Емилия Венкова Георгиева доцент, р-л Метеорология
2 Димитър Енчев Сираков проф. дфн. Метеорология
3 Димитър Георгиев Атанасов проф. Метеорология
4 Татяна Стойчева Спасова доцент Метеорология
5 Крум Андреев Велчев доцент Метеорология, Експер. група Ахтопол
6 Благородка Стефанова Велева-Георгиева доцент Метеорология
7 Мария Петрова Коларова доцент Метеорология
8 Елена Свиленова Христова доцент Метеорология
9 Илиан Господинов Господинов доцент Прогнози и информационно обслужване
10 Дамян Янчев Барантиев гл.ас. Метеорология, Експер. група Ахтопол
11 Кирил Славов Славов гл.ас. Прогнози и инф. обслужване
12 Христина Иванова Кирова-Гълъбова ас. Метеорология
12 Красимир Стайков Стоев ас., докторант Прогнози
12 Антон Ботев Петров ас., докторант Метеорология
13 Орлин Ангелов Георгиев ас., докторант Измервания, метрол. и инф. технологии
14 Надя Нейкова Нейкова ас., докторант Метеорология
15 Ваня Данчева Манева ас. Метеорология
16 Розета Ивова Нейкова физик Метеорология
17 Лора Красимирова Вълчева ас., докторант Метеорология
18 Магдалена Ивайлова Димитрова-Корсачка инженер Метеорология
19 Мария Петрова Проданова физик Метеорология